ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਪੈਗੇਸਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਫੌਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਸ ਅਤੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੇਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ...
Social profiles