ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ: ਨਰਸਿੰਘ ਦਿਆਲ

 ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ...
Social profiles